Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs
Haven 1
1131 EP Volendam

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer INVULLEN.  Het BTW nummer van V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs is INVULLEN.

V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs is telefonisch te bereiken op telefoonnummer +31299-369873.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1    Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2    Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3    Klant: de wederpartij van V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs met wie V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs een Overeenkomst aangaat.

1.4    Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, betreffende de koop en levering van Zaken.

1.5    Partijen: V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs en Klant gezamenlijk.

1.6    V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7    Website: de website van V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs, te vinden onder de URL https://ps.klaasjonk.com.

1.8    Zaken: zaken welke V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs op haar Website aanbiedt, welke Zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2    Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1    De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2    V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3    Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door Klant–  de betaalde bedragen, exclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1    Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2    V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3    Door Klant kunnen verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische vooruitbetaling middels IDEAL tijdens de Bestelprocedure; of
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank) na ontvangst van een E-mail bevestiging (note: is alleen voor buitenlandse bestellingen); of
c. door middel van facturatie achteraf indien en voor zover er door V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs en Klant een crediet is vastgesteld.

4.4    Achterstallige betaling.
a. bij gebleken achterstallige betaling(en) bij het overschreiden van de wettelijke betalingstermijn wordt Klant zowel telefonisch- als schriftelijk door V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs in gebreke gesteld om het verschuldigde z.s.m. te voldoen of;
b. blijft Klant dan nog in gebreke zal door V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs de invordering op Klant worden overgedragen waar Klant als gevolg van het niet tijdig betalen van het verschuldigde op grond van de artikelen 6:96 lid 2 sub c oud BW en 6:119a BW buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd is.

4.5    V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs blijft eigenaar van bestelde Zaken zolang Klant niet heeft voldaan aan verschuldigde bedrag(en).

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1    De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en evenals in de bevestigings e-mails zijn indicatief.

5.2    V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs  zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3    Indien en voor zover V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1    Het herroepingsrecht zoals dat geldt voor consumenten  is in Nederland niet van toepassing voor bedrijven.

6.2    Bij hoge uitzondering kan door V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs  Klant gebruik laten maken van een dan nader te bepalen herroepingsrecht. Deze herroeping geldt dan als ontbindende voorwaarde waarbij Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1    Indien en voor zover naar mening van Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt Klant in overleg met V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs  binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. Het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat, en bij gebreke waarvan kan worden opgevraagd, volledig is ingevuld;
c. De Zaken op kosten van Klant teruggezonden worden. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs;
d. Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard–  totdat V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs het in ontvangst heeft genomen.

7.2    Indien na onderzoek van V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs met Klant in overleg treden.

7.3    Indien na onderzoek van V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs  inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft Klant recht op:
a. Het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van de Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. Restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4    Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5    Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1    Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. De Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. Behoudens de beperking van het navolgende lid, Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs.

8.2    Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend E-mail nieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaand lid onder b. bedoeld, wordt aan Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door Klant is verleend zal V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs deze uitingen sturen.

8.3    Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs  aan te passen bij onjuistheden.

8.4    Voorts is voor de verwerking van persoonsgegevens de Privacy Policy van toepassing zoals deze op  V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs Website is te raadplegen.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1    Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2    Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs , welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld  V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3    Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen–  voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Alkmaar, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1    V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs  is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2    Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door V.O.F. Jonk Gifts & Souvenirs inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

10.3    Toepasselijkheid van Weens Koopverdrag is volledig uitgesloten.